pl:Serwis:Parts:Gwarancja na części PL/PL

Gwarancja na części

Warunki gwarancji na Oryginalne Części i Akcesoria SEAT®

WSTĘP

Na Oryginalne Części SEAT i Oryginalne Akcesoria SEAT® udziela się gwarancji, zgodnie z którą sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru z umową sprzedaży przez okres 2 lat od jego sprzedaży i wydania kupującemu. Sprzedawca gwarantuje, że towar ma właściwości, zgodne z obecnym stanem techniki i rodzajem towaru, odpowiadające właściwościom ustalonym z kupującym w umowie.

W razie ujawnienia się w okresie trwania  gwarancji wady, która powinna być usunięta w ramach gwarancji, Sprzedawca usuwa ją poprzez naprawę części/akcesorium. W przypadku gdy dana wada nie może zostać usunięta poprzez naprawę części/akcesorium, Sprzedawca wymieni je na nowe wolne od wad. W przypadku gdy zajdzie konieczność sprowadzenia części/akcesorium od producenta maksymalny czas naprawy  lub wymiany na nową może wynieść 30 dni.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia oryginalnych części i akcesoriów  SEAT spowodowanego ich normalną eksploatacją.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym spełnianiu następujących wymagań:

- części były eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w normalnych warunkach klimatycznych i nie były narażone na nadmierne zużycie,
- inne części współpracujące z reklamowaną częścią nie były uszkodzone lub zużyte,
- montaż części został wykonany fachowo i zgodnie z zaleceniami, oraz technologią producenta,
- przestrzegane zostały terminy przeglądów okresowych samochodu wskazanych w książce serwisowej samochodu.
- Zarówno części i akcesoria są przeznaczone do odpowiedniej wersji i modelu samochodu/silnika/rodzaju nadwozia etc.
- uszkodzenia części w okresie gwarancji, kupujący jest zobowiązany natychmiast zgłosić u sprzedawcy u którego zakupił część, lub u Autoryzowanego Partnera Serwisowego SEAT którego  wybrał do wykonywania przeglądów serwisowych i napraw.

2. Gwarancja nie obejmuje:

- usterek, które związane są z faktem, że części były zamontowane, obsługiwane lub  naprawiane w niefachowy sposób,
- usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych czynników mechanicznych lub  chemicznych, jak również powstałych na skutek niedbałości użytkownika,
- uszkodzeń i usterek spowodowanych siłowym otwieraniem części zamykanych  lub  powstałych na skutek takich działań,
- uszkodzeń części spowodowanych wypadkiem, kolizją drogową, klęską żywiołową (gradobicie, powódź itp.),
- naturalnego zużycia eksploatacyjnego, usterek spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z produktem, niedostateczną obsługą lub niedozwolonymi modyfikacjami części lub bezpośrednio z nimi współpracującymi podzespołami nie zatwierdzonymi przez producenta SEAT S.A.
- usterek części spowodowanych używaniem samochodu w celu jazdy sportowej, nauki jazdy itp.
- usterek spowodowanych przez inne części współpracujące z reklamowaną częścią, które były uszkodzone lub zużyte.

Koszty wynikające z naturalnego zużycia eksploatacyjnego części w całości pokrywa kupujący, jak np.:
- bieżącą konserwację, regulacje i regularne kontrole części ulegających bieżącemu zużyciu eksploatacyjnemu jak np. filtr oleju, powietrza i paliwa itp.
- wymianę części, które ulegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu wynikającemu z ich używania i liczby przejechanych kilometrów (np. opony, świece, pióra wycieraczek, klocki, okładziny oraz tarcze hamulcowe, amortyzatory, tarcze sprzęgła, żarówki itp.).

3. Jeżeli część SEAT-a zostanie zakupiona u Autoryzowanego Partnera Serwisowego SEAT, a zamontowana przez kupującego lub w serwisie nieautoryzowanym przez markę SEAT, następnie ulegnie awarii i reklamacja zostanie zgłoszona u Partnera Serwisowego SEAT, do przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji uszkodzenia wymagane jest, aby część była zamontowana w samochodzie. W tym celu sprzedający może zobligować kupującego do dostarczenia samochodu z  zamontowaną w nim częścią do serwisu.

Wymagane są następujące dokumenty:
- dokument potwierdzający zakup części u Autoryzowanego Partnera Serwisowego  SEAT
- dokument potwierdzający montaż reklamowanej części w danym samochodzie który zawiera co najmniej: numer nadwozia samochodu, w którym zamontowano część, datę montażu, przebieg samochodu, dane podmiotu montującego.

Należy pamiętać, że gwarancja na część rozpoczyna się w dniu jej sprzedaży przez autoryzowanego Partnera Serwisowego SEAT.

4. Usterki określa się poprzez przedstawienie wadliwej właściwości lub funkcji zewnętrznego przejawu usterki.

ORYGINALNE AKCESORIA SEAT®

Przez Akcesoria rozumie się dodatkowo zakupione elementy nie stanowiące fabrycznego wyposażenia samochodu (np. belki bagażnika, box dachowy etc.)

Poniższa część Warunków gwarancji dotyczy wyłącznie Oryginalnych Akcesoriów SEAT® , które były  zakupione u   sprzedającego odrębnie, jako dodatkowe wyposażenie samochodu.

Gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym spełnieniu następujących warunków:
- były przestrzegane procesy montażowe i wszystkie zalecenia określone przez producenta Volkswagen w przypadku, gdy kupujący sam zamontował Oryginalne Akcesoria SEAT®  w  samochodzie lub zlecił ich montaż poza autoryzowanym serwisem SEAT,

- podczas używania Oryginalnych Akcesoriów SEAT®  były spełnione warunki i  respektowane zalecenia podane w Instrukcji montażu, instrukcji użytkowania samochodu, literaturze pokładowej samochodu lub dołączonej dokumentacji.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia Oryginalnych Akcesoriów SEAT®  spowodowanego normalną eksploatacją, zużyciem powstałym w wyniku nadmiernego obciążenia, a także usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu lub użycia oraz uszkodzeń mechanicznych.

- praw z tytułu odpowiedzialności za usterki Oryginalnych Akcesoriów SEAT® należy dochodzić bez zbędnej zwłoki czasowej tj. po stwierdzeniu usterki, przy tym kupujący w celu jej usunięcia zobowiązany jest do niezbędnego współdziałania z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym SEAT.

UWAGI KOŃCOWE

Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie Polski.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z   przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Przy każdym korzystaniu z praw wynikających z odpowiedzialności za usterki kupujący zobowiązany jest do przedłożenia dowodu kupna i montażu Oryginalnych Części SEAT i Oryginalnych Akcesoriów SEAT.

Warunki mają zastosowanie tylko i wyłącznie do części i akcesoriów zakupionych na terenie Polski u autoryzowanego Partnera marki SEAT

Lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych marki SEAT dostępna jest tutaj.

Marka SEAT stanowi część Volkswagen Group Polska. Czerpiemy inspirację z unikalnej, zbudowanej na różnorodności kultury naszej firmy oraz zaangażowania zespołu ekspertów, dzięki którym innowacyjne produkty i usługi zaspokajają potrzeby rynku. Poznaj bliżej naszą firmę i nasze marki. Zapraszamy!