pl:Legal Note PL/PL

Regulamin Usługi Onlive

REGULAMIN USŁUGI „Onlive”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143, dane kontaktowe w zakresie Usługi: adres poczty elektronicznej: cupra@info.vw-group.pl numer telefonu: 800 800 130; dane kontaktowe w zakresie ochrony danych osobowych: daneosobowe@vw-group.pl; zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia Usługi drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej www.seat.pl oraz innych stron internetowych w domenie seat.pl lub seat-auto.pl.

3. Umożliwienie korzystania z Usługi jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.

4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej: www.seat.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej: www.seat.pl

7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. Definicje

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143; Dane kontaktowe w zakresie RODO: adres poczty elektronicznej: daneosobowe@vw-group.pl

Czat – forma komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, pozwalająca na kontakt bezpośredni (video), głosowy bądź pisemny (za pośrednictwem wiadomości tekstowych). Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

Komunikator – program umieszczony na stronie internetowej Usługodawcy, pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.

Doradca – pracownik bądź osoba z którą współpracuje Usługodawcą, która kontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem Komunikatora bądź telefonicznie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Strona internetowa – strona internetowa pod nazwą seat.pl dostępna pod adresem internetowym www.seat.pl, prowadzona przez Usługodawcę, umożliwiająca korzystanie z Usługi.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Usługa – Usługa „Onlive” świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zwana dalej „Usługą”.

Usługodawca - Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań), NIP: 7822463563, REGON: 301062169, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327143/

RODO -rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) .

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna która spełnia warunki Regulaminu i korzysta z Usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej: www.seat.pl.

III. Rodzaj i zakres usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej www.seat.pl 

Usługodawca świadczy z wykorzystaniem Strony internetowej Usługę „Onlive” polegającą na:

1.1. zaprezentowania w formie nieodpłatnego wideoczatu z Doradcą informacji dotyczącej oferty Usługodawcy

1.2. Udzieleniu informacji handlowej, pomocy w zakresie korzystania z usług konfiguratora dostępnego na stronie seat.pl, pokazaniu pojazdu za pomocą przekazu video, oraz pomocy w skontaktowaniu się z Autoryzowanym Dealerem w celu umówienia jazdy testowej bądź otrzymania oferty zakupu samochodu.

IV. Warunki techniczne korzystania ze strony internetowej 

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownicy powinni dysponować:

1.1. telefonem

1.2. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

1.3. przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;

2. Korzystanie z Usługi może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

3. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania z Usługi.

V. Ogólne warunki korzystania z usługi

1. Z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.

2. Do korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę nie jest wymagane zakładanie konta Użytkownika.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na Stronie internetowej.

5. Korzystając z Usługi, Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).

6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich.

VI. Zasady korzystania z usługi

1. Skorzystanie z Usługi jest możliwe za pomocą Komunikatora umieszczonego na Stronie internetowej Usługodawcy za zgodą Usługobiorcy wyrażoną poprzez pozostawienie numeru telefonu i nawiązanie lub zamówienie połączenia z Usługodawcą.

2. Usługodawca świadczy Usługę od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10 do 20 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Usługi co może być spowodowane brakiem wolnych sesji bądź przerwami technicznymi.

4. W przypadku gdy wszyscy Doradcy są zajęci, połączenie Użytkownika zajmuje następne miejsce w kolejce oczekujących. Użytkownik może także umówić rozmowę na późniejszy, wybrany przez siebie termin.

5. Na czacie Doradcy udzielają informacji o bieżącej ofercie Usługodawcy. Treści przekazywane przez Doradców nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Użytkownika. Treści przekazywane przez Doradców mają charakter wyłącznie informacyjny. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany do bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą.

6. Doradca jest uprawniony do natychmiastowego zakończenia czatu w sytuacji gdy:

• Użytkownik używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe;

• rozmowa zainicjowana przez Użytkownika nie dotyczy oferty Usługodawcy;

• gdy Użytkownik używa Komunikatora w sposób celowy, aby zablokować dostęp do niego innym Użytkownikom.

7. W celu skorzystania z Usługi nie jest konieczne podanie przez Użytkownika jego danych osobowych poza numerem telefonu. Natomiast w trakcie rozmowy z Konsultantem, Użytkownik może zostawić swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu lub e-mail) celem dalszego kontaktu ws. obsługi żądania lub zapytania.

8. Usługa czat jest realizowana za pomocą połączenia video, głosowego bądź w formie widomości pisemnych – w zależności od wyboru Użytkownika.

VII. Odpowiedzialność

1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy świadczenia Usług ograniczona jest do rzeczywiście poniesionych strat udokumentowanych przez Użytkownika.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1. szkody powstałe wskutek korzystania z Usługi przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;

3.2. szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji pozyskanych w związku ze skorzystaniem z Usługi w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.;

3.3. szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;

3.4. szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;

4. Usługodawca zastrzega, że wszelkie informacje oraz treści przekazywane przez Konsultantów mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi w terminie 14 dni licząc od dnia skorzystania z Usługi bądź podjęcia udokumentowanej próby skorzystania z Usługi.

2. Reklamacje dot. Usługi należy składać pisemnie listem poleconym na adres: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań).

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, adres e-mail Użytkownika składającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.

5. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług;

5.2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

5.3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi

6. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

7. Użytkownik odstępuje od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krańcowej 44 (61-037 Poznań) lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@info.volkswagen.pl

9. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

X. Rozwiązanie umowy o świadzcenie usługi

1. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi świadczonej przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Komunikatora.

XI. Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę Danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności  oraz Polityka plików cookie , szczegółowe informacje są również przedstawione Użytkownikowi w ramach realizacji obowiązków informacyjnych wymaganych Przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

XII. Postanowienia końcowe    

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi tych Użytkowników którzy przekazali Usługodawcy swój adres e-mail, przesyłając odpowiednią informację na ich adresy e-mail.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie.

4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Usługi.

5. Nie powiadomienie Usługodawcy przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej www.seat.pl.

7. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023

Marka SEAT stanowi część Volkswagen Group Polska. Czerpiemy inspirację z unikalnej, zbudowanej na różnorodności kultury naszej firmy oraz zaangażowania zespołu ekspertów, dzięki którym innowacyjne produkty i usługi zaspokajają potrzeby rynku. Poznaj bliżej naszą firmę i nasze marki. Zapraszamy!

Pobierz cennik

Pobierz cennik

Skonfiguruj

Skonfiguruj

Jazda próbna

Jazda próbna

Auta dostępne od ręki

Auta dostępne od ręki